Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εισαγωγή Ακροφύσιο καρβιδίου πυριτίου αμμοβολής

  • από

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το ακροφύσιο καρβιδίου πυριτίου για αμμοβολή

Το μέγεθος του ακροφυσίου καρβιδίου πυριτίου καθορίζει την πίεση που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία της αμμοβολής- η συγκεκριμένη πίεση μπορεί να εξαρτάται από την τεχνική αμμοβολής που χρησιμοποιείται. Πριν από τη χρήση ενός εξοπλισμού αμμοβολής, είναι ζωτικής σημασίας να ελέγξετε την καθαρότητα του αέρα και την πίεση του ακροφυσίου για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του και να αποφύγετε δαπανηρά σφάλματα κατά τη λειτουργία. Αυτό συμβάλλει στην εξασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων και στην εξοικονόμηση κόστους από τυχόν δαπανηρά λάθη κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Material

Silicon carbide nozzle has become an invaluable industrial tool. By controlling water and abrasive particles to accurately and efficiently cut materials such as metals, composites, ceramics, and stone; surface preparation; cleaning; coating removal processes; as well as providing precise control over powdered paints or other coating materials for consistent and durable finishes, they serve a multitude of industrial purposes.

Silicon Carbide (SiC), an engineering ceramic with outstanding tribological properties and universal chemical resistance. These nozzles can withstand extreme temperatures and pressures for use in metal industries, plant engineering projects and power generation.

Silicon Carbide Nozzle boasts superior wear resistance, which extends their lifespan in harsh environments. In addition, these robust devices can withstand thermal shock and corrosion for reliability in demanding conditions; their durability allows frequent replacements to be minimized, saving money over time.

Nozzles consist of an inner tube made of silicon carbide that is attached integrally to an outer cylinder 2 made of metal or ultrahard metal alloy using brazing or bonding. The silicon carbide tube boasts an average density of 3.18 g/cm3, low impurity levels, and gas imperviousness; fabrication involves precipitating polycrystalline silicon carbide on a rod-shaped graphite base material via chemical vapor phase synthesis process and then extracting graphite as waste product.

Design

This nozzle was created to produce a strong stream of air or steam with minimal energy consumption, ideal for applications like industrial steam cleaning and food processing. Furthermore, its design ensures noise-reduction – perfect for environments in which this factor is a priority.

Silicon carbide is an ideal material to choose for blast nozzles because of its resistance to wear and erosion, offering good erosion, abrasive and impact resistance, lightweight design and reduced operator fatigue. A silicon carbide lined blast nozzle should last approximately 500 hours when using expendable abrasives.

we offer long and short venturi blast nozzles in various thread sizes, providing operators with maximum coverage in a larger blast pattern from farther back on their blast surface. Shorter venturi nozzles, however, are ideal for use in tight spaces due to their more compact nature.

Silicon Carbide Grit is one of the hardest available blasting media. Manufactured as hard, blocky grains with an angular grain shape for exceptional cutting action and shorter blast times than softer medias, silicon carbide grit’s durability includes being heat and corrosion resistant as well as heat resistant.

Pressure

Pressure applied to the nozzle is determined by available air volume in your blasting pot, measured typically in cubic feet per minute (CFM). As bore size of your nozzle increases, its blast pattern widens and consumption rises. Furthermore, different types of abrasives require different pressure settings in order to achieve successful results – these factors all influence what size nozzle would best serve your project needs.

Material selection for nozzle liners is another key consideration. Tungsten carbide has long been recognized for its superior wear resistance and impact-resistance. Unfortunately, however, mishandled or dropped on hard surfaces could crack it, leaving an alternative available: silicon carbide. These lighter liners offer good erosion and abrasive resistance.

Always treat your nozzle as an important tool that should be treated with care. Never bang or impact it as this could damage its carbide liner and should always be checked for excessive wear or cracking prior to each use. Furthermore, be certain your nozzle is securely screwed into its holder by making sure all threads are free from grit and that at least 70% of threads have engaged before using your nozzle.

Maintenance

The nozzle is the component responsible for creating blast patterns and velocity. When you pull the trigger on your handheld sandblasting gun, compressed air travels through this nozzle before being mixed with abrasive media in an aggressive, high-speed stream that quickly and efficiently removes surface coatings or corrosion quickly and effectively.

Material choice of sandblasting nozzle can have an effect on its durability and wearability; ceramic is an economical choice, yet will wear down faster than harder materials such as tungsten carbide.

Blast nozzles come in various sizes that determine how much pressure they deliver and the size of their blast hole (orifice). Ideally, for optimal surface cleaning results it should have an orifice diameter three times larger than its grit size to effectively remove coatings from difficult-to-clean surfaces.

As a sandblasting nozzle wears down and expands due to wear-and-tear, its orifice diameter grows larger, increasing the required volume of compressed air needed to maintain 100 psi pressure. Once worn down or when its orifice expands by 1/8 inch it must be replaced immediately as this means more volume of compressed air must be supplied for maintaining 100 psi.

If you are uncertain which Silicon Carbide Nozzle would best suit your task, seek advice from your equipment manufacturer and review available online resources about preventive maintenance and inspection for your specific sandblaster model. When properly maintained and serviced, your nozzle will outlive its lifecycle while also offering optimal performance.

elΕλληνικά